Genius School โรงเรียนเด็กอัจฉริยะ

ทำเว็บ ออกแบบเว็บ รับทำเว็บไซต์ โรงเรียน สถาบันการศึกษา

Genius School โรงเรียนเด็กอัจฉริยะ

https://www.geniusschoolthailand.com

ความสำเร็จ ความสุข เกิดจากการได้เป็นตัวเองใน Version ที่ดีที่สุด

โรงเรียนขนาดเล็ก รูปแบบใหม่ เน้นการพัฒนาศักยภาพที่แตกต่างของเด็กแต่ละคนGenius School Thailand เป็นโรงเรียนขนาดเล็กรูปแบบใหม่ ที่จัดวางโครงสร้างการเรียนรู้ โดยมีเด็กเป็นศูนย์กลาง ซึ่งสามารถจัดหลักสูตรการเรียนให้กับเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็กๆที่แตกต่างกัน เพื่อให้เด็กๆ เป็นนักเรียนรู้ ตลอดชีวิตเป็นผู้นำอนาคตของชาติ

เราเป็นคอมมูนิตี้ของโรงเรียนขนาดเล็กรูปแบบใหม่ ที่กำลังเกิดขึ้นพร้อมๆกัน ในหลายประเทศทั่วโลกโดยพัฒนามาจากรูปแบบ Homeschool เพื่อออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะกับเด็กแต่ละคน (Personalized Learning Pathway) หลักสูตรฟินเเลนด์ และร่วมสร้างเส้นทางแห่งความสุขในการเติบโตอย่างยั่งยืน และสนับสนุนตัวตนของเด็กมากที่สุด เพราะเราเชื่อว่า เราต่างเติบโตในเส้นทางที่ต่างกัน และโลกก็สวยงามเช่นนั้น