สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย

ทำเว็บ ออกแบบเว็บ เว็บไซต์ธุรกิจ หน่วยงาน องค์กร

สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย

http://www.thaioptometric.org
สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย เป็นความคิดริเริ่มของกลุ่มร้านค้าแว่นตาเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยกันแปดท่าน มีการพบปะสังสรรค์กันทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่ผู้ประกอบกิจการแว่นตา พอนานเข้าก็มีความรู้สึกว่า ในจำนวนแปดท่านนี้แคบเกินไป และได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะมีการจัดตั้งสมาคมขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์รวมของวิชาการแว่นตาและสังคมในวงการแว่นตา เป็นตัวแทนและส่งเสริมวิชาชีพ ทางด้านการแว่นให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้น จึงได้มีการประชุมครั้งแรกขึ้นที่ภัตตาคารกิเลน มีผู้เข้าร่วมประชุมสามสิบกว่าท่าน และได้คัดเลือกคณะบุคคลขึ้นมาจำนวนสามสิบท่านให้ทำการจดทะเบียนก่อตั้งสมาคม ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของ สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย

 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2519 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 เมษายน 2519 ที่ประชุม ได้คัดเลือกคณะกรรมการถาวร 21 ท่าน ซึ่งมีคุณบุญเท่ง  โลพันธ์ศรี  เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดสองร้อยกว่าท่าน  ณ  โรงแรมอินทรา การประชุมเป็นไปอย่างคึกคักและเรียบร้อยแสดงถึงความตื่นตัวของวงการแว่นตาที่จะเห็นวงการของเรามีความเจริญก้าวหน้า นับเป็นนิมิตอันดี มีบริษัทต่างประเทศได้ให้ความสนใจ และช่วยเหลือเรื่องการเงิน และเครื่องมือต่าง ๆ แก่สมาคมอย่างมากมายเกินคาด

สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทยไทยมีอุดมการณ์ที่จะส่งเสริมการมิตรภาพ ภราดรภาพ และสัมพันธภาพขึ้นระหว่างหมู่สมาชิกทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค