ศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับนิติบุคคลเพื่อป้องกันการให้สินบน

ทำเว็บ ออกแบบเว็บ เว็บไซต์ธุรกิจ หน่วยงาน องค์กร

ศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับนิติบุคคลเพื่อป้องกันการให้สินบน

https://www.nacc.go.th/abas/

Anti-Bribery Advisory Service: ABAS

เราเป็นศูนย์รวบรวมองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งให้คำแนะนำเชิงวิชาการแก่นิติบุคคลเกี่ยวกับการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้นิติบุคคลมีมาตรการป้องกันการให้สินบนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ได้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 123/5 เพื่อกำหนดความรับผิดสำหรับบุคคลที่ให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งกำหนดความรับผิดเฉพาะสำหรับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนดังกล่าว โดยได้มีการจัดทำคู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบน ซึ่งวางหลักการพื้นฐานในการกำกับดูแลองค์กรอย่างโปร่งใส ปราศจากการทุจริตให้สินบน

เพื่อให้การขับเคลื่อนมาตรการของ ป.ป.ช. เกิดผลเป็นรูปธรรม และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับนิติบุคคลเพื่อป้องกันการให้สินบน (Anti-Bribery Advisory Service: ABAS) ภายใต้สำนักการต่างประเทศ เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีของทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งให้คำแนะนำเชิงวิชาการแก่นิติบุคคลเกี่ยวกับการต่อต้านการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้นิติบุคคลมีมาตรการกำกับดูแลองค์กรในการป้องกันการให้สินบนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล อันจะนำไปสู่การประกอบกิจการอย่างโปร่งใส มีธรรมภิบาล  และเติบโตอย่างยั่งยืน