สมาคมภาษาอาเซียนนนทบุรี ประเทศไทย

ทำเว็บ ออกแบบเว็บ เว็บไซต์ธุรกิจ การศึกษา เรียนต่อต่างประเทศ

สมาคมภาษาอาเซียนนนทบุรี ประเทศไทย

www.alant.or.th
สมาคมภาษาอาเซียนนนทบุรี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอาเซียนสู่สังคมไทย รวมทั้งยกระดับความรู้ความเข้าใจทางด้านภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนและพลักดันให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง ในการติดต่อสื่อสารเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศเพื่อรองรับการเปิด AEC เต็มรูปแบบและเตรียมพร้อมสู่การศึกษาไร้พรมแดน