Commedia Plus :: PC Rent

ทำเว็บ ออกแบบเว็บ รับทำเว็บไซต์ ด้านไอที

Commedia Plus :: PC Rent

http://www.commediaplus.com
บริษัท คอมมีเดีย พลัส จำกัด บริการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ระยะเวลาในการเช่าตั้งแต่ 1 วันจนถึงระยะยาว 3 ปี เรามีประสบการณ์ในการให้บริการเครื่องเช่าตั้งแต่ปี 2542 – จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปีโดยฐานลูกค้าปัจจุบันได้แก่กลุ่มบุคคลทั่วไป จนถึงองค์กรชั้นนำของประเทศไทย เช่น กลุ่มธนาคาร รัฐวิสาหกิจ บริษัทมหาชนบริษัททั่วไป กลุ่มอุตสาหกรรมโรงงาน โรงเรียน เป็นต้น
SEO : PC Rent