โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก

ทำเว็บ ออกแบบเว็บ รับทำเว็บไซต์ โรงเรียน สถาบันการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลช้างเผือก

http://www.changphueak.com
จากมุมมองชีวิตของครูอั๋น (คุณอันธิกา ภูวภิรมย์ขวัญ)ที่ว่าการศึกษาที่ดีทำให้มนุษย์มีอิสรภาพทางความคิดและการกระทำอีกทั้งมีเจตคติและค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสมเห็นคุณค่าของชีวิตตนและสรรพสิ่งรอบตัวเป็นจุดเริ่มต้นของความมุ่งมั่นตั้งใจอยากให้ลูกชายได้รับการศึกษาตามแนวทางนี้ ประกอบกับครูเกด(คุณภูวฤทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ สามี)ผู้นำประเทศไทยเข้าสู่กีฬาเยาวชนนานาชาติ(ICG)คนแรกตามปรัชญาการจัด คือ กีฬาทำให้เด็กรักกัน มีความเห็นเพิ่มเติมว่าการสร้างสิ่งแวดล้อมแห่งความรักร่วมกันระหว่างพ่อแม่  ครูและสังคมจะทำให้เด็กเกิดความมั่นคง อ่อนโยน รู้จักเป็นทั้งผู้ให้ความรักและผู้รับความรักเป็น จะส่งผลให้สังคมเราสงบสุข เพราะความรักจะเป็นสื่อนำคุณงามความดีคืนสู่สังคมและครอบครัวครูเกดเป็นครอบครัวนักการศึกษา คุณแม่ครูเกด รศ.บังอร ภูวภิรมย์ขวัญ หนึ่งในผู้ริเริ่มโครงการเพชรในตมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และอาจารย์ชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ นายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฎบ้านสมเด็จ ตั้งปณิธานว่าอยากทำโรงเรียนอนุบาลที่สร้างความรู้คู่กับสร้างชีวิตให้กับวัยแรกเริ่มชีวิตด้วยนั้น

โรงเรียนอนุบาลช้างเผือกจึงก่อตั้งขึ้นจากความรักลูกรักและรักหลาน ตามเป้าหมายคือเป็นโรงเรียนที่ให้เด็กเรียนรู้ฝึกฝนและฝึกฝืนผ่านวิถีชีวิตในโรงเรียนที่มีผู้ใหญ่รายล้อมเป็นแบบอย่างทางวัฒนธรรมแห่งคุณงามความดีให้เด็กประพฤติตาม เรียนรู้อย่างมีความสุขกับกิจกรรมที่สอดแทรกเนื้อหาสาระทางวิชาการตามวัยเพื่อพัฒนาทักษะรอบด้าน เป็นผู้มีคิดเป็นและแก้ปัญหาในเชิงสร้างสรรค์ อีกทั้งเห็นความงามในสุนทรียศาสตร์ทั้งศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว เพราะเด็กจะเป็นผู้สืบทอดความดีงามของผู้ใหญ่ต่อไป